Overige doc.


Treffers 151 t/m 200 van 329     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
152
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
153
Inschrijving militair register
Inschrijving militair register
 
 
154
Inschrijving te Winterswijk op 15 december 1911
Inschrijving te Winterswijk op 15 december 1911
fiche Burgelijke stand Winterswijk: 1910-1921 Nr. 1126-1279 / 001 
 
155
Japanse interneringskaart
Japanse interneringskaart
Zijn rang in het leger was apotheker assistent 
 
156
Jean Dedroog, Spion uit noodzaak
Jean Dedroog, Spion uit noodzaak
Uitgave van Stichting Erfgoed Eisden - Tijdschrift Eisden jaargang 31 nr 3
Uitgave van Vochte - Tijdschrift Vochte nr 84
Uitgave van Heemkundige Kring 't Oude Grimbiaca - Tijdschrift jaargang 2014/3 nr 4 
 
157
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
158
Kaart van Eenzelvigheid (identiteitsbewijs)
Kaart van Eenzelvigheid (identiteitsbewijs)
 
 
159
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
160
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
161
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
162
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
163
Kolendampvergiftiging
Kolendampvergiftiging
 
 
164
Kranten advertentie
Kranten advertentie
 
 
165
Krantenartikel
Krantenartikel
Kop: Vijf jaar geëist tegen V.-man
Krantentitel: Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad
Datum, editie: 29-03-1947, Dag
Jaargang, nummer: 2, 569
Uitgever: De Arbeiderspers
Copyright: AD NieuwsMedia B.V. Mogelijk freelancers
Plaats van Uitgave: Rotterdam
PPN: 832737143
Verschijningsperiode: 1945-1991
Periode gedigitaliseerd: 1945-1991
Verspreidingsgebied: Landelijk
Soort artikel: artikel
Bezit en bezitskenmerk: Gemeentearchief Rotterdam 
 
166
Krantenartikel
Krantenartikel
Kop: JOHNNY DE DROOG, zoekt kwasi adressen voor onderduikers en parachutisten. Tracht zich in illegale organisaties in te dringen en gebruikt daarvoor als introductie zijn foto uit het politieblad. Werkte in Nijmegen en Limburg. Heeft vaak een pruik op. Met Slagter en Poos behoort hij tot de gevaarlijkste Gestapo-agenten. Weest op Uw hoede voor dit gespuis. Wantrouwt iedereen!
Krantentitel: Ons Volk : den vaderlant getrouwe
Datum, editie: 15-01-1944, Dag
Nummer: 4
Uitgever: [s.n.]
Plaats van Uitgave: Utrecht ; Amsterdam ; 's-Gravenhage
PPN: 037009184
Verschijningsperiode: 1943-1945
Periode gedigitaliseerd: 1943-1945
Verspreidingsgebied: Regionaal/lokaal
Soort artikel: illustratie met onderschrift
Bezit en bezitskenmerk: NIOD Coll.556,doos no: 52 
 
167
Krantenartikel 'Boerderij Linquenda in vlammen'
Krantenartikel "Boerderij Linquenda in vlammen"
 
 
168
Krantenartikel 'Laatste middenstandswoning Venneperstraat verdwijnt'
Krantenartikel "Laatste middenstandswoning Venneperstraat verdwijnt"
 
 
169
Krantenartikel 'Toen en Nu'
Krantenartikel "Toen en Nu"
 
 
170
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
171
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
172
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
173
Krantenartikel over de rechtzaak wegens bedriegelijke bankbreuk
Krantenartikel over de rechtzaak wegens bedriegelijke bankbreuk
Uit de Leeuwarden Courant 20 april 1928. "de gewezen vrouw van verdachte, Anna Sportel" komt ook in het artikel voor.
Datum: 20 apr 1928 
 
174
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
175
Krantenartikel over S.D.-man Bert Brune, 'Helper van Johnny de Droog'
Krantenartikel over S.D.-man Bert Brune, "Helper van Johnny de Droog"
 
 
176
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
 
 
177
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
 
 
178
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
 
 
179
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
 
 
180
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
Krantenartikel over zijn Zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau
 
 
181
Krantenartikel uit 1983
Krantenartikel uit 1983
Datum: 1983 
 
182
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
183
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
184
Legitimatiekaart van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
Legitimatiekaart van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
 
 
185
Legitimatiekaart van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
Legitimatiekaart van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
 
 
186
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
187
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
188
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
189
Militie record
Militie record
 
 
190
Militie record
Militie record
Vrijgesteld wegens "gebreken" 
 
191
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
192
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
193
Militie uittreksel
Militie uittreksel
 
 
194
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
195
Naamsaanneming
Naamsaanneming
Kind(eren): Cornelis 46, Durk 45, Hendrik 36, Fokke 43, Froukje 41, Regina 34, te Heeg, Jantje 32 Kleinkind(eren): (v. Cornelis) Pieter 14, Harmen 7, Anna 20, Jeltje 10, (v. Durk) Harmen 17, Dora 20, Anna 14, (v. Hendrik) Jan 8, Harmen 3, Anna 10, (v. Fokke) Gerardus 14, Harmanus 9, Christina 7, Anne 1
Datum: 1811 
 
196
Naamsaanneming
Naamsaanneming
Op 18 december 1811 veranderd Hendrik Stoelje zijn naam in Stoelinga 
 
197
Naamserkenning
Naamserkenning
 
 
198
Naamswijziging moeder geboorteakte
Naamswijziging moeder geboorteakte
In het jaar een duizend achttien honderd zes en vijftig den elfden dag der maand oktober in voor ons ondergetekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sneek Provincie Friesland, ingeschreven navolgens vonnis:

In naam des Konings

De Arrondissements Regtbank te Sneek heeft op het navolgende request de daar achtergestelde dispositie verleend: aan de Arrondissements Regtbank te Sneek geeft met den meeste eerbied te kennen Hermanus Stoelinga koopmansknecht te Sneek onvermogend tot betaling der kosten ten deze te vallen blijkens hierbij overlegd certificaat, afgegeven door den heer Burgemeester van de gemeente Sneek den 29 september 1856 bijlage A) Dat hij ter gelegheid van het voorgenomen huwelijk zijnen dochter Anna Stoelinga heeft ontdekt dat niet alleen in deze hare geboorteakte, maar ook in de geboorteakte zijner beide zoons Hendrikus en Reinder Stoelinga zijne vrouw abusievelijk voorkomt onder de naam van Juliana Monkel blijkens van die akten afgegeven extracten uit het register der geborenden in de gemeente Sneek bijlagen A) B) C) terwijl die naam behoort te zijn Susanne Cecilia Monkel overeenkomstig hare doopakte bijlage subE en de akte van haar overlijden bijlage sub F. Reden waarom de supplemant zich op grond van artikel 70 en 71 van het Burgerlijke wetboek en van artikel 829 van Burgelijke regtsvordering tot deze regtbank wendt met gedienstig verzoek dat het deze mag behagen te gelasten dat de register van den burgelijken stand van den gemeente Sneek voor de aangaven van geboorten over de jaren 1833, 1835 en 1838 in dien voegd worden verbeterd dat in de daarin respectievelijk voorkomende geboorte akten zijnen kinders Anna, Hendrikus en Reinder Stoelinga voor den naam hunnens moeder en de suppicants nu wijlen huisvrouw worde gesteld Susanna Celicia Monkel instede van Juliana monkel zoo als zij in die akten abusievelijk voorkomt en dat daar van overeenkomstig de wet melding op de kantlijn van de verbeterde aktes melding zal worden gemaakt en eindelijk te bevelen dat de hierop te vallen beschikking vrij zal zijn van zegel en gratis zal worden geregistreerd en wijders vrij zal zijn van alle andere kosten aan hem zal worden uitgereikt Quo Facto etc. (get) Mr.H. Hiddinga, Proc.
De Arrondissements Regtbank te Sneek
Gezien vorenstaand request en bijlagen en voor aleer ter beschikken, gelast de mededeling daarvan aan het openbaar ministerie te voorzien van advies.
Sneek, den 3 oktober 1856
(get) AndreaPz. Kleinsmit

De officier van Justitie concludeert ten einde de regtbank beschikt conform het verzoek
Parket Sneek 4 oktober 1856
(get) P.S. Noijen

De Arrondissements Regtbank te Sneek
Herzien vorenstaand request en bijlagen. Gezien de conclusie van den Heer Officier houdende ten einde de regtbank beschikken conform het verzoek. Gelet op art.70 en 71 van het burgerlijk wetboek en art. 829 van het burgerlijk regtsverordering.
Overwegende dat hetverzoek in de wet is gegrond staat het ten request gedaan cerzoek toe en dientegevolge de verbetering van dat ten requeste bedoelde akten van geboorte van supplimant daarbij genoemde kinderen. Gezien voorts artikel 872 van laatst genoemde wetboek vergunt dat deze beschikking vrij zal zijn van zegel en gratis worden geregistreerd en wijdens vrij van alle andere kosten aan den supplimant zal worden uitgereikt
Gedaan en gewezen bij de regtbank voornoemd in de Raadskamer vergaderd heden den zevenden oktober 1800 zevenenvijftig waar tegenwoordig waren de Heeren Mr. G. Andrea, President. J.H. de Sitter en H van Helonias, regter en J.W. Kleinsmit griffier.
Voor uitgifte afgegeven aan den produceur van den requesant Kleinsmit.
Op de kant staat gratis geregistreerd 10 bladen zonder ………te Sneek den acht oktober 1800 zesenvijftig deel acht en veertig folie acht en dertig vak drie
De ontvanger (get) J van Assen 
 
199
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 
200
Nationale Militie
Nationale Militie
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»